OSIGURANJE

Obavezno auto osiguranje (AO)

Obaveznim osiguranjem od auto odgovornosti je pokrivena građansko – pravna odgovornost za štetu koju vozač motornog vozila prouzrokuje prema trećim licima upotrebom motornog vozila. To znači da ukoliko imate polisu AO i prouzrokujete štetu Vašim motornim vozilom nastalu štetu trećem licu nećete platiti Vi, već osiguravajuća kuća čiju ste polisu uzeli.

Osiguravajuće društvo pokriva štete do visine maksimalnih iznosa osiguranih suma, propisanih Zakonom o osiguranju. Ukoliko šteta prelazi naznačeni iznos, razliku do visine štete trećem licu dužan je da nadoknadi vlasnik vozila koji je prouzrokovao štetu. Ova vrsta osiguranja ne pokriva štete nastale na Vašem vozilu.

U slučaju promene vlasnika vozila polisa važi do isteka trajanja osiguranja. U tom slučaju ne morate kupovati novu polisu do isteka njenog važenja.

01

TAXI VOZILA

Kod taxi vozila premija osiguranja se uvećava za 20%

02

RENT A CAR

Kod rent a car vozila premija osiguranja se uvećava za 40%

03

VOJNI INVALIDI I INVALIDI RADA

Za vojne invalide I invalide rada premija osiguranja se umanjuje za 10%

U našem objektu možete uzeti polisu obaveznog osiguranja sledećih osiguravajućih kuća:

  • GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO BEOGRAD
  • DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD
  • TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD
  • DDOR OSIGURANJE
  • GLOBOS OSIGURANJE